• Gedragsregels en vertrouwenscontactpersoon

  ASV vindt het erg belangrijk dat iedereen, en zeker de jeugdleden, in een veilige omgeving kunnen sporten. Helaas komt grensoverschrijdend gedrag vaker voor dan gedacht. Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, trainer-pupil, leiding-jeugdlid, e.d.)

  Om seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen onze vereniging te voorkomen, hanteren wij de volgende door het NOC/NSF opgestelde gedragsregels voor iedereen die met jeugdleden werkt (trainers, coaches, begeleiders en andere vrijwilligers). Iemand die met jeugd werkt: 

  • Zorgt voor een veilige omgeving. Hij/zij schept een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. De persoon houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.
  • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de regels en richtlijnen en past ze ook toe. Stelt sporters ook in staat om er meer over te weten te komen.
  • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Hij/zij vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. Hij/zij heeft ook een verklaring omtrent gedrag (VOG) overlegt.
  • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. Hij/zij gebruikt zijn/haar positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Hij/zij onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Er is een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
  • Respecteert het privéleven van de sporter. Hij/zij dringt niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Gaat met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers en douches.
  • Tast niemand in zijn waarde aan. Hij/zij onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Hij/zij maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Hij/zij sluit niemand buiten en is tolerant.
  • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Hij/zij gedraagt zich hoffelijk en respectvol, en onthoudt zich van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
  • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijgt iemand iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan moet dit gemeld worden aan het bestuur.
  • Ziet toe op naleving van regels en normen. Hij/zij zorgt dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
  • Is open en alert op waarschuwingssignalen. Hij/zij is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
  • Is voorzichtig. Hij/zij stelt nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Hij/zij wedt niet op de wedstrijden waar hij/zij bij betrokken is.
  • Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken.

  Doet zich een situatie voor dat een (jeugd)lid zich seksueel geïntimideerd voelt of dat iemand zich zorgen maakt over het gedrag van een begeleider/vrijwilliger dan vragen we jou/u dit te melden bij de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging, Elmer Kruger, via vertrouwenspersoon@asv-voetbal.nl of 06 1270 2414. De vertrouwenspersoon zal elke reactie vertrouwelijk, discreet en onafhankelijk behandelen.

  Het is ook mogelijk om direct contact op te nemen met de Hulplijn Seksuele Intimidatie van NOC*NSF. Het nummer is: 0900 – 202 55 90 (€0,10 per minuut). Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

  Wanneer er vragen zijn omtrent bovengenoemde gedragsregels of de naleving daarvan kan uiteraard ook contact worden opgenomen met onze vertrouwenscontactpersoon.

  Vanaf seizoen 2022-2023 vragen wij aan alle vrijwilligers die met jeugd werken om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.